Giấy chứng nhận

giải thưởng

Giải thưởng quốc gia Chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Chứng nhận Eneterprice tư nhân công nghệ cao

Doanh nghiệp công nghệ cao tỉnh

Trình độ chuyên môn

ISO 9001

chứng nhận

CE

Thư báo cáo-DLF

L340v2

bằng sáng chế

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

7403515

7198604

12933787

12772845

12944197